Regulamin

umowa

Regulamin uczęszczania na zajęcia lekcyjne zwany dalej umową o świadczenie usług w zakresie pedagogiki artystycznej.

&1

Przedmiot umowy

1.
Szkoła zwana dalej:  ”RYTMIX”;mająca swoją siedzibę w Żywcu przy ulicy Kościuszki 68 reprezentowana jest przez mgr Sławomira Golasika.

2.
Szkoła „RYTMIX” zobowiązuje się do rzetelnej, dokładnej i efektywnej realizacji programu nauki gry na instrumencie.

3.
Każdy uczeń bez względu na rodzaj instrumentu w roku szkolnym ma do zrealizowania minimum 40 godzin zajęć lekcyjnych .Ilość godzin jest proporcjonalnie mniejsza wówczas gdy uczeń zapisuje się na zajęcia w trakcie trwania roku szkolnego.

4.
Program nauczania zrealizowany przez mgr Sławomira Golasika oparty jest na części teoretycznej jak i praktycznej i indywidualnie dostosowany dla każdego ucznia. Jest do wglądu przez zainteresowaną ze stron.

5.
Uczestnictwo w lekcjach jest dobrowolne i uzależnione od chęci uczestnictwa w nim ucznia i aprobaty tego faktu ze strony jego rodziców.

6.
Lekcje nauki gry odbywają się w formie abonamentowej minimum jeden raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny zegarowej tj.60 min.Na wniosek zainteresowanego istnieje możliwość zwiększenia ilości lekcji w tygodniu po przez opłacenie dodatkowych godzin wg.cennika.

&2

Realizacja przedmiotu umowy

1.
Lekcje opłacane są w formie przedpłaty abonamentowej według ustalonego przez szkołę cennika„Rytmix” .

2.
Opłata z góry to tzw. okres abonamentowy,który należy zrealizować w przeciągu 30 dni od jego nabycia. Wystawiany zostaje rachunek (otrzymywany przed zajęciami i po dokonaniu płatności) .

3.
Wpłata za każdy kolejny okres abonamentowy nauki gry na instrumencie następuje w chwili rozpoczęcia każdego kolejnego miesięcznego okresu rozliczeniowego to jest pierwszej lekcji z minimum 4- godzinnego abonamentowego cyklu nauki.

4.
Istnieje możliwość opłacenia z góry większej ilości lekcji na tych samych warunkach jak w punkcie 3. &2.

5.
Lekcja, która z przyczyn nie zależnych od nauczyciela została odwołana przez ucznia lub jego rodzica powinna zostać w kolejnych dniach zrealizowana ustalając wcześniej z nauczycielem dogodny dla ucznia dzień i godzinę jej realizacji.Uczeń ma 30 dni od momentu powstania nieobecności na zrealizowanie zaległej lekcji w wybranym przez siebie terminie.

6.
W każdym roku nauczania  uczeń ma do zrealizowania 40 godzin lekcyjnych . Godziny te są realizowane w terminach ustalonych w &1 punkt.5. Natomiast nie zrealizowanie lekcji z przyczyn nie leżących po stronie szkoły „RYTMIX”, powodują kasację wpłaconej kwoty z cyklu rozliczeniowego (abonamentu). Uczeń ma wówczas prawo do realizacji takich zajęć ustalonych wg.&2 punkt.6. Nieobecność należy zrealizować w bieżącym opłaconym abonamencie lekcyjnym ! Każda kolejna nieobecność, która powoduje nie zrealizowanie kolejnej godziny zajęć w bieżącym lub w innym wcześniej ustalonym terminie jest lekcją obciążoną kwotą wynikającą z taryfy zajęć i nie podlega zwrotowi.

7.
W przypadkach szczególnych realizacji umowy firma „RYTMIX” zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej kwoty z danego okresu rozliczeniowego na wniosek pisemny lub ustny strony zainteresowanej o ile nie zostały naruszone warunki umowy.

8.
Abonament lekcyjny o którym mowa & 2 pnk.3 opłacany jest cyklicznie przez cały rok kalendarzowy włącznie z okresem wakacyjnym.W tym okresie uczeń może uczęszczać na zajęcia ale i nie musi co jest przede wszystkim uwarunkowane decyzją rodzica .Jeśli uczeń dokonuje przerwy w nauce w okresie wakacyjnym to szkoła RYTMIX zobowiązuje się po takim okresie nauki w pierwszej kolejności zapewnić takiemu uczniowi rezerwację i miejsce od kolejnego roku szkolnego czyli miesiąca września. .

&3

Rozpoczęcie i zakończenie umowy

1.
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony w warunkach szczegółowych umowy z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron.

2.
Jeżeli żadna ze stron nie później niż na 30 dni przed upływem kolejnego okresu abonamentowego nie zawiadomi drugiej strony na piśmie o rezygnacji z uczestnictwa lekcji gry umowa tym samym zostaje automatycznie przedłużona na kolejny miesiąc rozliczeniowy zwany abonamentem. W przypadku nie opłacenia zajęć po 30 dniach  następuję rozwiązanie umowy ze strony szkoły RYTMIX w formie pisemnej .

&4

Postanowienia końcowe

1.
Firma „RYTMIX” ma prawo zmiany warunków umowy. Zmiany te zostaną przedstawione stronie zainteresowanej w formie pisemnej lub ustnej w terminie nie później niż 30 dni przed datą ich wprowadzenia. Brak pisemnej lub ustnej odmowy przyjęcia zmian, strony będą traktowały jako akceptację nowych warunków umowy.

2.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgoda na publikacje fotograficzną (opcjonalnie)